top of page

טיפול פסיכיאטרי

 

 

 פגישה עם פסיכיאטר דומה לפגישה עם רופא כשהבדיקה כולה מתבצעת
באמצעות שיחה.
פסיכיאטר הוא רופא שהתמחה בתחום הנפשי. הוא בעל ראייה כוללת של גוף ונפש
וההשפעות ביניהם. פסיכיאטר הוא איש המקצוע היחיד בתחום בריאות הנפש המורשה לרשום טיפול

.תרופתי. מטבע הדברים, חלק מהפסיכיאטרים עושים גם טיפולים פסיכותרפיים


-בדיקה/אבחון פסיכיאטרי
בדרך כלל מתקיימת פגישה אחת בין הפסיכיאטר למטופל שבסיומה הפסיכיאטר, על סמך
האינפורמציה שהתקבלה בפגישה, ימליץ, או לא, על טיפול תרופתי מתאים ועל אפשרויות טיפול
.נוספות. במידה והמטופל קיבל מרשם לטיפול תרופתי תקבע לו פגישת מעקב, בהתאם למקרה

bottom of page